Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Potom vzal "Ježiš" dieťa, postavil ho prostred nich,
objal ho a povedal im: 

Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal.

 

Marek 9, 36-37


Vítame vás v novom školskom roku 2020/2021

Materská škola je otvorená od 7,00 hod. – 16,30 hod.

Telefónne číslo materskej školy: 02/ 63 81 28 23

Vstup k materskej škole je cez bráničku za tenisovým kurtom, a druhý vstup je pri bežeckej dráhe.

Do objektu materskej školy vstupujte cez dvere od tenisového kurtu v rozostupoch 2 metre od seba. Rozostupy sú označené pre našu MŠ žlto-červeno-zelenými pásmi. Pri vstupe do budovy je potrebné si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom.

Každý deň bude príjem detí do MŠ ráno od 7,00 hod. – 8,00 hod., potom sa vstup zamyká kvôli dezinfekcii priestorov.


Epidemiologické opatrenia

  • Pri prvom nástupe detí do EMŠ zákonný zástupca prinesie vyplnené čestné vyhlásenie
  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť  na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba.

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ. Dieťa odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen COVID-19), dieťa nebude prevzaté do materskej školy.

Sprevádzajúca osoba nebude vstupovať do priestorov šatne, a to aj v tom prípade, že budú dvere do MŠ otvorené. O svojej prítomnosti v MŠ upozorní zazvonením na zvonček.

Dieťa si so sebou do materskej školy prinesie ruksak, v ktorom bude mať náhradné rúška (2ks) a označenú fľašu s vodou. Je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Taktiež je zakázané nosenie akéhokoľvek jedla do MŠ.

V prípade, že dieťa vycestovalo mimo Slovenskej republiky, môže do MŠ nastúpiť po uplynutí 5 dní od návratu. Nevzťahuje sa to na deti, ktoré bývajú v priľahlých zahraničných obciach (Rajka, Kittsee,...)

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude dieťa z materskej školy vylúčené.

 


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)


Mesačný program

Začiatok školského roka

02.09.2020 07:00
Vítame deti v našej materskej škôlke

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova