Čl. 1 Založenie

Občianske združenie Naša škôlka, o.z. bola zaregistrovaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Čl. 2 Názov, sídlo

Názov: Naša škôlka, o.z.
Sídlo: Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

Čl. 3 Ciele a činnosti

Ciele a činnosti Občianskeho združenia Naša škôlka, o.z. (ďalej len „združenie“) sú aktívne napomáhať najmä pri:

 1. výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov,
 3. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,
 4. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok a literatúry,
 5. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia – triedy, dvor,
 6. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek,
 7. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti materskej školy,
 8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne podujatia, športové aktivity.

Čl. 4 Členstvo v združení

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača.

  1. Vznik členstva:
   1. prijatím – vzniká dňom prijatia za člena.

  2. Zánik členstva:
   1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Rade,
   2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady o vylúčení,
   3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
   4. zánikom združenia.

Čl. 5 Práva  členov

Člen má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

Čl. 6 Povinnosti členov

Povinnosti člena sú najmä:

 1. dodržiavať stanovy združenia,
 2. plniť uznesenia orgánov združenia,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 4. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Čl. 7 Orgány združenia

 1. Valné zhromaždenie
 2. Rada združenia
 3. Štatutárnym orgánom združenia je Predseda
 4. Riaditeľ kancelárie
 5. Kontrolór

Čl. 8 Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

 2. Valné zhromaždenie:
  • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  • volí a odvoláva členov Rady, Predsedu združenia a Riaditeľa kancelárie
  • volí a odvoláva Kontrolóra.

 3. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predseda podľa potreby, najmenej raz ročne.
  • Rada zvolá Valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej nadpolovičná väčšina členov združenia.
  • Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  • Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Čl. 9 Rada združenia

 1. Rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

 2. Rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Rada sa schádza najmenej raz ročne. Rokovania Rady  zvoláva a riadi Predseda. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 3. Rada najmä:
  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,
  3. vypracováva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
  4. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  5. udeľuje čestné členstvá a funkcie,
  6. vytvára poradné a iné orgány, za účelom dosiahnutia cieľa združenia; tieto orgány sa môžu skladať z nečlenov združenia,
  7. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným občianskym združením,
  8. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 4. Rada môže na zabezpečenie svojej činnosti prijímať zamestnancov.

Čl. 10 Predseda združenia

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje riaditeľ kancelárie.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Rady združenia.

Čl. 11 Riaditeľ kancelárie

 • má na starosti finančné záležitosti združenia a tvorí stratégiu jej finančnej politiky,
 • zodpovedá za vedenie účtovníctva združenia,
 • predkladá valnému zhromaždeniu správu o finančnom stave združenia,
 • spravuje ostatné záležitosti súvisiace s finančnou politikou združenia,
 • spravuje databázu informácii, ktorú tvoria všetky informácie súvisiace s činnosťou združenia a  jej orgánov,
 • vedie korešpondenciu združenia a archivuje ju,
 • koordinuje interný program združenia.

Čl. 12 Kontrolór

 1. Je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Kontrolór najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Čl. 13 Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom a s finančnými prostriedkami.
 3. Zdrojmi majetku sú:
  1. dary, dotácie, granty a iné príspevky od fyzických a právnických osôb,
  2. dary, dotácie, granty a iné príspevky od európskej únie, štátov, samospráv štátov,
  3. rôzne finančné a nefinančné príspevky
  4. hnuteľný a nehnuteľný majetok
 4. Výnosy z majetku, vlastnej činnosti a podnikateľskej činnosti  môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Čl. 14 Kancelária združenia

 1. Združenie zriaďuje Kanceláriu združenia.
 2. Vedením kancelárie je poverený Riaditeľ.

Čl. 15 Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo  zlúčením s iným občianskym združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, Rada ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

Čl. 16 Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Bratislave dňa 13.11.2017