Aktuálny jedálny lístok

Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni základnej školy Tupolevova 20.

Jedálny lístok

(v prípade, že sa vám nedá jedálny lístok zobraziť, použite možnosť Uložiť ako  po kliknutí pravím tlačítkom myši)

Úhrada poplatkov za stravu

Úhrada poplatkov za stravné za nasledujúce mesiace sa realizuje vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje. Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol.

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať učiteľke na triede vždy najneskôr do 27. dňa v predošlom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v mesiaci. V prípade neskorého odovzdania potvrdenia o úhrade bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bolo potvrdenie odovzdané.

Evidenciu poplatkov za stravné, vystavovanie potvrdeniek o platbe, odpočet neodstravovaných dní a vrátenie preplatkov má v pracovnej náplni vedúca školskej jedálne.

V prípade, že rodič opakovane neskoro, alebo vôbec neuhrádza poplatok za stravu po dobu maximálne dvoch mesiacov, považuje sa to za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dieťaťa z materskej školy.

Odhlasovanie detí na tel. čísle EMŠ: 02/63 81 28 23, resp. na mobilnom telefónnom čísle (bolo zaslané mailom v rámci informácií z rodičovského združenia).

Zákonný zástupca odhlasuje dieťa do 8,00 hod. v danom stravovacom dni.

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na úhradu nákladov v školských zariadeniach schválilo nasledovné finančné pásma.

Stravovanie pre dotačných stravníkov:

  • Desiata : 0,60 eur
  • Obed : 0,00 eur
  • Olovrant : 0,50 eur
  • Réžia: 12,00 eur za mesiac

Stravovanie stravníka bez dotácie:

  • Desiata : 0,60 eur
  • Obed : 1,40 eur
  • Olovrant : 0,50 eur
  • Réžia : 12,00 eur za mesiac

Školská jedáleň bude fakturovať zriaďovateľovi mesačne režijné náklady zálohovo podľa počtu pracovných dní v mesiaci. To platí aj v prípade, že sa dieťa odstravuje 1x v mesiaci.

(1,26 Eur/dieťa x (20,21,22dní)