Výška mesačných poplatkov

Poplatky do EMŠ na úhradu platieb školného je na účet zriaďovateľa, CZ ECAV v Bratislave – Petržalke.

  • Číslo účtu – IBAN:  SK09 1100 0000 0026 6725 0082
  • Variabilný symbol: Dátum narodenia dieťaťa
  • Informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa
  • Do správy:   Meno / Priezvisko dieťaťa

Suma:

    • 75,- € mesačne (deti s nepovinným predprimárnym vzdelávaním)
    • 40,- € mesačne (deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie – predškoláci) 

Platby prosíme uhrádzať do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

Pri dochádzke dieťaťa  0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ (január 2024) rodič hradí 30 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku. Školné sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).

V prípade, že rodič opakovane neskoro, alebo vôbec neuhrádza povinnú platbu po dobu maximálne dvoch mesiacov, považuje sa to za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dieťaťa z materskej školy.

Platby za stravné

Na stravovanie platia stravovacie a prevádzkové predpisy. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Základnej školy na Tupolevovej 20, Bratislava – Petržalka. Kontakt na školskú jedáleň – 02 / 207 63 823. 

Poplatky za stravovanie detí rieši samostatne Školská jedáleň ZŠ Tupolevova.