Výška mesačných poplatkov

ŠKOLNÉ

  • Číslo účtu - IBAN:      SK06 5600 0000 0097 0005 1002
  • Variabilný symbol:     Dátum narodenia dieťaťa, do poznámky Meno a priezvisko dieťaťa
  • Suma: 50 €

Prosíme uhrádzať do 20.v mesiaci.

Pri dochádzke dieťaťa  0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ rodič hradí 10 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku 50 €. Školné sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).

Školné v Evanjelickej materskej škole pozostáva z položiek:

  • 30 eur školné
  • 20 eur ostatné režijné náklady

POPLATKY ZA STRAVOVANIE

  • Desiata - 0,30 €
  • Obed - 0,72 € + Réžia 0,30 € / 1 deň
  • Olovrant - 0,25 €
  • Spolu: 1,57 €

Výška závisí od počtu strávenych dní dieťaťa v danom mesiaci v MŠ.

Na stravovanie platia stravovacie a prevádzkové predpisy. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Základnej školy na Tupolevovej 20, Bratislava - Petržalka. Aktuálny jedálny lístok možete pozrieť na tejto stránke. Kontakt na školskú jedáleň - 02 / 207 63 823.


Ústrižky alebo výpis o platbe stravy (šek nachádzate každý mesiac v skrinke) je potrebné odovzdať pani učiteľke na triede vždy do 20. v mesiaci.