Výška mesačných poplatkov

Od 1.9.2020 sa mení náš zriaďovateľ zo Západného dištriktu ECAV na Slovensku na cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka. Z tohto dôvodu sa zmení aj číslo účtu. Účet EMŠ na úhradu platieb školného je: SK09 1100 0000 0026 6725 0082. Je to účet CZ ECAV v BA-Petržalke od 01.septembra 2020 určený pre EMŠ Dr.Filipa Melanchtona.

 

  • Číslo účtu - IBAN:  SK09 1100 0000 0026 6725 0082
  • Variabilný symbol: Dátum narodenia dieťaťa
  • Do správy:   Meno / Priezvisko dieťaťa
  • Suma:   55,- €
  • Prosíme uhrádzať do 20. v mesiaci.

 

Pri dochádzke dieťaťa  0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ (január 2021) rodič hradí 10 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku 55 €. Školné sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).
 

 

Na stravovanie platia stravovacie a prevádzkové predpisy. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Základnej školy na Tupolevovej 20, Bratislava - Petržalka. Aktuálny jedálny lístok možete pozrieť na tejto stránke. Kontakt na školskú jedáleň - 02 / 207 63 823.


Ústrižky o platbe stravy (šeková poukážka) je potrebné odovzdať pani učiteľke v triede vždy do 20. v mesiaci. Rodičia, ktorí platia stravu prevodom, zdokladujú platbu mailom do ŠJ do dátumu splatnosti.