„CESTA ZA POZNANÍM“ – kde sa deti nudiť nebudú, hrať sa naučia a na cestu poznania sa dajú, pričom si ruky podajú a slušne sa správajú.

Rada by som Vám predstavila našu materskú školu, ktorá sa nachádza v prízemných priestoroch Základnej školy, Tupolevova 20, v Bratislave – Petržalke. Pracujeme v troch triedach s deťmi vo veku od troch po šiesty rok a s deťmi s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Výchovu detí uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy č.2016-17780/27322:1-10AO s účinnosťou od 1. septembra 2016 v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tvorivo prispôsobujeme individuálnym osobnostiam detí a tak umožňujeme osobitý a celostný rozvoj každého dieťaťa. Vedieme deti tak, aby spoznávali pravdu o Bohu, vkladáme Božie princípy do vzdelávacích oblastí.

Kladieme dôraz na vzájomnú spoluprácu rodiny a školy v individuálnom výchovnom poradenstve. Upriamujeme pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa dieťaťa a v prípade potreby usmerňujeme rodičov na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi, ako napr. psychológ, zubný lekár, …

Máme úzku spoluprácu s Evanjelickou ZŠ (Palisády 57, Bratislava – Staré Mesto), čím zabezpečujeme kvalitnú prípravu dieťaťa do základnej školy.

 

K DEŤOM A K ICH RODINE PRISTUPUJEME S ÚPRIMNOU LÁSKOU A ÚCTOU ! 

 

Deň v MŠ sa začína o 7:00 hod. a končí sa o 17:00 hod. Počas celého dňa sú deti vedené v kresťanskom duchu. V rannom kruhu sa stíšime k modlitbe, kde ďakujeme nášmu Pánovi za nový deň, za našich rodičov a za to, že sme sa mohli zdraví stretnúť. Prosíme o požehnanie na každý deň, o pomoc pri riešení rôznych problémov a za ochranu pred ochorením. Cieľom našej MŠ je šťastná tvár detí a spokojnosť rodičov. Nech je nám naďalej hnacou silou radosť v očkách detí a úspech v ich rozvoji.

Raz do týždňa prichádzajú medzi naše deti teológovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, brat farár Dávid Bázlik a pracovníci z občianskeho združenia Detskej misie, ktorí priliehavou formou deti oboznamujú s kresťanským životom. Spoločne sa modlíme, spievame duchovné piesne. Deti sa učia spoznávať Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa. Túžime, aby deti ďalej duchovne rástli a spoznávali Božie Slovo. K témam, ktoré s deťmi preberajú, sa vraciame počas celého týždňa. Čítame si biblické príbehy upravené pre deti.

Zúčastňujeme sa na spoločných aktivitách organizovaných v spolupráci s cirkevným zborom v Petržalke, na sviatočných a rodinných službách Božích v chráme, kde deti vystupujú s pripraveným programom.

Besiedky v MŠ patria k pravidelným stretnutiam s rodičmi, kde sa vzájomne spoznávame v rodinnom kruhu. 

Venujeme mimoriadnu pozornosť interiéru, ktorý svojou estetickou výzdobou podľa ročných období vytvára priaznivú atmosféru pre pobyt detí v škole.

Prosíme o modlitby za našu Evanjelickú materskú školu, za deti a zamestnancov, za zriaďovateľa.