Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 59 školského zákona v znení neskorších predpisov a ďalšej platnej legislatívy, ktorá určuje podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Po dohode so zriaďovateľom riaditeľka pre materskú školu zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste v termíne od 30. apríla do 31. mája miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok. Ak je kapacita voľná, prijímajú sa deti aj počas školského roka.

Deti sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú podľa § 144a školského zákona na základe písomnej žiadosti obidvoch rodičov, prípadne jedného rodiča, ktorú si zákonní zástupcovia detí vyzdvihnú v materskej škole alebo na webovej stránke materskej školy www.emsbratislava.sk. Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, poštou alebo e-mailom.

Ak riaditeľka MŠ dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala neoprávnená osoba, bezodkladne vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podanie novej žiadosti.

Do našej materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov ich veku, výnimočne, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na ich prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, možno prijať deti od dovŕšenia dvoch rokov veku nesmú byť však uprednostnené pred prijatím starších detí. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať deti mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie budú uprednostnené:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca
  • deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy duplicitne
  • deti s trvalým pobytom v Petržalke.

 

Keďže v materskej škole môže byť umiestnené v zmysle § 24 ods. 6 písm. zákona č. 355/2007 Z.z len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve a neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, potvrdenie o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predloží zákonný zástupca spolu s vyplnenou žiadosťou riaditeľke materskej školy potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť bez tohto potvrdenia nie je kompletná a z tohto dôvodu nebude akceptovaná.

V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti, alebo lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné jeho ochorenie, alebo postihnutie, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku. Uvedené môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do MŠ na čas, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží odborné lekárske vyjadrenie, z ktorého bude možné získať dostatok informácií o celkovom zdravotnom stave dieťaťa a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) školského zákona povinný informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. V súlade s §108 ods.1 školského zákona, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ, riaditeľka materskej školy pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona), prípadne či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

Ak sa prijíma dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, predloží zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj rozhodnutie riaditeľky predošlej materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20 v Bratislave, podľa § 5 ods.14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka bude doručené zákonnému zástupcovi najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30. dní odo dňa podania žiadosti.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, prípadne diagnostický pobyt v materskej škole.

Z dôvodu ľahšej adaptácie zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Zákonný zástupca pri vstupnom pohovore a na spoločnom stretnutí s pedagógmi dostane poučenie, ako má dieťa privykať na režim v MŠ. Je tiež oboznámený s prevádzkou a denným režimom, so stravovaním, s hygienou a sebaobsluhou.

Ak dieťa adaptáciu nepotrebuje, zostáva v materskej škole na čas pobytu dohodnutý so zákonným zástupcom.

Po zadaptovaní (nie dlhšom ako 3 mesiace) môže dieťa materskú školu pravidelne navštevovať. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodne o dočasnom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe žiadosti zákonného zástupcu.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľka materskej školy vydá v súlade s §5 ods.14 písm. c) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie, v ktorom uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.

O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Jedná sa najmä o tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

V prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami možno diagnostický pobyt predĺžiť, nie však dlhšie ako na jeden rok (§ 59 ods.4 školského zákona).

Prijímanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy rozhoduje riaditeľka Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20 v Bratislave na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Do bežnej triedy materskej školy je podľa § 28 ods. 12 školského zákona možné prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podľa § 28 ods. 13 školského zákona výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí v triede.

Prijímanie detí so ŠVVP školský zákon umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi ako povinnosť. Riaditeľ vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne…), resp. či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.

V prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže v materskej škole pôsobiť osobný asistent, ktorý bude učiteľkám nápomocný pri začleňovaní dieťaťa do kolektívu bežnej materskej školy.

V prípade, že zákonný zástupca tieto požiadavky na prijatie dieťaťa nebude akceptovať alebo integrácia dieťaťa v rámci diagnostického pobytu zlyháva, jeho žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bude zamietnutá.

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu o zmenu formy vzdelávania a návrhu na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami riaditeľovi školy.