Rada materskej školy pri Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona (ďalej len „Rada materskej školy“) bola ustanovená Zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Rada materskej školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov materskej školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto materskej školy.

Za ustanovenie rady materskej školy zodpovedá zriaďovateľ. Členom rady materskej školy nemôže byť riaditeľ materskej školy a jeho zástupca.

Rada materskej školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada materskej školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci materskej školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa materskej školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Voľba do rady materskej školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada materskej školy sa stretáva trikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu zasadnutí. Na svoje zasadnutia prizýva riaditeľa materskej školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí. Zasadnutia rady materskej školy sú verejné, ak členovia rady materskej školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodnú inak.

Rada materskej školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu materskej školy.

Svoje pripomienky, návrhy, otázky môžete posielať na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.