Cirkevný zbor Bratislava Petržalka sa po rokoch má opäť stať zriaďovateľom Evanjelickej škôlky Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave (od 01.09.2020). Na pozvanie bratov farárov Janka a Evky Kolesárovcov, ktorí sa o tamojšie deti duchovne verne starajú, navštívil počas Dňa otvorených dverí, 26. februára 2020 škôlku v bratislavskej Petržalke brat generálny biskup ECAV, Ivan Eľko.

So sestrou riaditeľkou škôlky Katarínou Gajdošovou, ale aj s ostatnými pracovníkmi prebehol neformálny rozhovor.

Pracujú v troch triedach s deťmi vo veku od troch po šiesty rok a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou. K deťom a k ich rodine pristupujú s úprimnou láskou a úctou, ktorú bolo naozaj cítiť.

Medzi deti prichádzajú vždy v stredu dopoludnia aj pracovníci detskej misie a brat farár Ján Kolesár, ktorí priliehavou formou deti oboznamujú s kresťanským životom. Spoločne sa modlia a učia spievať duchovné piesne. Deti veľmi radi počúvajú o Pánovi Ježišovi, ktorého prijali za najlepšieho priateľa.

Brat biskup sa deťom takisto prihovoril. Tie jeho slová nie len počúvali, ale boli zaujaté aj témou o dare, ktorý všetkým ľuďom dáva Pán Ježiš svojím životom aj smrťou. V spoločnej modlitbe sme ďakovali za všetky dary, ktoré dostávame od Pána prostredníctvom cirkvi, ako aj našich blížnych.

Všetky informácie o MŠ Filipa Melanchtona nájdete tu: https://www.emsbratislava.sk/

Autor: Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa

Uverejnené v Evanjelický posol č. 9/2020