Orgány o.z.

Rada OZ

Členovia Rady o.z. Naša škôlka sú:

  1. Ing. Erika Nagyová - predsedkyňa OZ
  2. RNDr. Ľubica Srebalová - riaditeľka kancelárie OZ
  3. Bc. Peter Kráčalík - kontrolór OZ

Predsedníctvo OZ

Predsedkyňou o.z. je Ing. Erika Nagyová.

Kancelária OZ

Riaditeľkou kancelárie o.z. je RNDr. Ľubica Srebalová.

Kontrolór OZ

Kontrolórom o.z. je Bc. Peter Kráčalík.