Podmienky prijímania detí do MŠ

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 59 školského zákona, § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšej platnej legislatívy, ktorá určuje podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Po dohode so zriaďovateľom riaditeľka pre materskú školu zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste v termíne od 30. apríla do 31. mája miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok. Ak je kapacita voľná, prijímajú sa deti aj počas školského roka.

Deti sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú na základe písomnej žiadosti jedného, prípadne obidvoch rodičov, ktorú si zákonní zástupcovia detí vyzdvihnú v materskej škole alebo na webovej stránke materskej školy www.emsbratislava.sk.Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne, poštou alebo e-mailom.

Ak riaditeľka MŠ dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala neoprávnená osoba, bezodkladne vykoná nápravu a požiada rodiča, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti o podanie novej žiadosti.

Do našej materskej školy sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov ich veku, deti, ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti, ktoré sú členmi cirkevného zboru ECAV Petržalka a deti evanjelického a.v. vierovyznania. Výnimočne možno prijať do materskej školy aj deti od dvoch rokov veku, nesmú byť však uprednostnené pred prijatím starších detí.

Keďže v materskej škole môže byť umiestnené v zmysle § 24 ods.5 písm. a ), b) zákona č. 355/2007 Z.z len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve a neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, potvrdenie o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve podľa § 7 tohto zákona a podľa vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. predloží zákonný zástupca spolu s vyplnenou žiadosťou riaditeľke materskej školy. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť bez tohto potvrdenia nie je kompletná a z tohto dôvodu nebude akceptovaná.

V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti, alebo lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné jeho ochorenie, alebo postih, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku. Uvedené môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky do MŠ na čas, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží odborné lekárske vyjadrenie, z ktorého bude možné získať dostatok informácií o celkovom zdravotnom stave dieťaťa a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Zákonný zástupca dieťaťa je v súlade s § 144 ods.7 písm. d) školského zákona povinný informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. V súlade s §108 ods.1 školského zákona, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do MŠ, riaditeľka materskej školy pristúpi k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona), prípadne či pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že MŠ nie je schopná vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. 

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca dieťaťa v priebehu mesiaca máj, jún. Pokiaľ zákonnému zástupcovi dieťaťa do tohto termínu rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky nie je doručené, upozorní riaditeľku materskej školy na túto možnosť za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Ak sa prijíma dieťa s dodatočným odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky, predloží zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (§19 ods.4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z.).

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20 v Bratislave, podľa § 5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka bude doručené zákonnému zástupcovi najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30. dní odo dňa podania žiadosti.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, prípadne diagnostický pobyt v materskej škole.

Z dôvodu ľahšej adaptácie zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z.).

Zákonný zástupca pri vstupnom pohovore a na spoločnom stretnutí s pedagógmi dostane poučenie, ako má dieťa privykať na režim v MŠ. Je tiež oboznámený s prevádzkou a denným režimom, so stravovaním, s hygienou a sebaobsluhou.

Ak dieťa adaptáciu nepotrebuje, zostáva v materskej škole na čas pobytu dohodnutý so zákonným zástupcom.

Po zadaptovaní (nie dlhšom ako 3 mesiace) môže dieťa materskú školu pravidelne navštevovať. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodne o dočasnom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe žiadosti zákonného zástupcu.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľka materskej školy vydá v súlade s §5 ods.14 písm.c) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie, v ktorom uvedie presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená.

O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Jedná sa najmä o tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

V prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami možno diagnostický pobyt predĺžiť, nie však dlhšie ako na jeden rok (§ 59 ods.4 školského zákona).