Základné informácie

Milí rodičia,

Materská škola je otvorená od 7:00 hod. – 17:00 hod.

Telefónne číslo materskej školy: 02/ 63 81 28 23

Vstup k materskej škole je cez bráničku za tenisovým kurtom, a druhý vstup je pri bežeckej dráhe.

Dôležité informácie

Pri prvom nástupe detí do EMŠ zákonný zástupca prinesie vyplnené "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" s dátumom nástupu. 

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predloží rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

Ospravedlnenie dieťaťa z materskej školy

Rodič môže ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa predložiť potvrdenie o chorobe od všeobecné lekára pre deti a dorast.

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním potvrdenie od lekára nepredkladajú.