Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerušená v čase prázdnin základnej školy, sviatkov ECAV, pri zníženom počte dochádzajúcich detí, keď je zamestnancom umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj z iných závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí (epidémie) alebo z vážnych prevádzkových dôvodov (havárie). Pri enormne zníženom počte detí sa prevádzka materskej školy prerušuje na pokyn zriaďovateľa. V takomto prípade zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na oznamovacej tabuli na dostupnom mieste v priestoroch školy, ako aj mailom na rodičmi uvedené mailové adresy.

Základné kontakty

Zriaďovateľ MŠ:  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Petržalka, petrzalka@ecav.sk

Materská škola: + 421 2 63 81 28 23 Zriaďovateľ MŠ: + 421 2 63 82 75 59 Školská jedáleň: + 421 2 20 76 38 23 – p. Černá

Web stránka

Webovú stránku spravuje pán Peter Kráčalík. V prípade záujmu o nahliadnutie do fotogalérie EMŠ, získate prístupové údaje na mailovej adrese peter.kracalik@gmail.com.

Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa do materskej školy

Úhrada poplatku sa uhrádza na účet CZ ECAV v Bratislave-Petržalke mesačne do dvadsiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

Výška príspevku je určená na 75€ za jedno dieťa mesačne a úhrada prebieha na číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 6725 0082.

Za predškolákov – deti s povinným predprimárnym vzdelávaním sa uhrádza 40€ mesačne.

Pri dochádzke dieťaťa 0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ (napr. január nasledujúceho kalendárneho roku) rodič hradí 30 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku. Poplatok sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).

Združenie rodičov sa uznieslo v súvislosti s ďalšími výdavkami na jedno dieťa, uhrádzať do rúk triednej učiteľky 25,- € do triedneho fondu. Z príspevku sa uhrádzajú bábkové divadlo, výlety, športové aktivity, darčeky pre deti pri príležitosti Mikuláša, Vianoc, MDD, odmeny, detské časopisy, ovocie a zelenina, pracovný materiál, výtvarný materiál, hygienické potreby, edukačné a technické (digitálne) pomôcky a pod. Príspevok sa uhrádza mesačne do 20.dňa v kalendárnom mesiaci. Evidencia hospodárenia je priebežne k nahliadnutiu rodičom u riaditeľky MŠ.

V prípade, že rodič opakovane neskoro, alebo vôbec neuhrádza povinnú platbu po dobu maximálne dvoch mesiacov, považuje sa to za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dieťaťa z materskej školy.

Úhrada poplatku sa uhrádza na účet CZ ECAV v Bratislave-Petržalke mesačne do dvadsiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

Číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 6725 0082

Výška príspevku je určená:

 • 75 € za jedno dieťa / mesiac
 • 40 € za predškolákov – deti s povinným predprimárnym vzdelávaním

Pri dochádzke dieťaťa 0x v mesiaci a neskoršieho nástupu do MŠ (napr. január nasledujúceho kalendárneho roku) rodič hradí 30 € udržiavací poplatok. V prípade, že dieťa navštívi MŠ aspoň 1x v mesiaci, rodič hradí plnú čiastku. Poplatok sa neplatí počas letných prázdnin (júl, august).

Združenie rodičov sa uznieslo v súvislosti s ďalšími výdavkami na jedno dieťa, uhrádzať do rúk triednej učiteľky 25,- € do triedneho fondu. Z príspevku sa uhrádzajú:

 • bábkové divadlo,
 • výlety,
 • športové aktivity,
 • darčeky pre deti pri príležitosti Mikuláša, Vianoc, MDD,
 • odmeny,
 • detské časopisy,
 • ovocie a zelenina,
 • pracovný materiál, výtvarný materiál,
 • hygienické potreby,
 • edukačné a technické (digitálne) pomôcky a pod.

Príspevok sa uhrádza mesačne do 20.dňa v kalendárnom mesiaci. Evidencia hospodárenia je priebežne k nahliadnutiu rodičom u riaditeľky MŠ.

V prípade, že rodič opakovane neskoro, alebo vôbec neuhrádza povinnú platbu po dobu maximálne dvoch mesiacov, považuje sa to za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dieťaťa z materskej školy.

Úhrada poplatkov za stravu

Úhrada poplatkov za stravné za nasledujúce mesiace sa realizuje vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu na ktorý sa poplatok vzťahuje. Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a správny variabilný symbol.

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať učiteľke na triede vždy najneskôr do 27. dňa v predošlom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v mesiaci. V prípade neskorého odovzdania potvrdenia o úhrade bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bolo potvrdenie odovzdané.

Evidenciu poplatkov za stravné, vystavovanie potvrdeniek o platbe, odpočet neodstravovaných dní a vrátenie preplatkov má v pracovnej náplni vedúca školskej jedálne.

V prípade, že rodič opakovane neskoro, alebo vôbec neuhrádza poplatok za stravu po dobu maximálne dvoch mesiacov, považuje sa to za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dieťaťa z materskej školy.

Odhlasovanie detí na tel. čísle EMŠ: 02/63 81 28 23, resp. 0907/ 32 18 33 (Danka Mašlíková). Zákonný zástupca odhlasuje dieťa do 8,00hod. v danom stravovacom dni.

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na úhradu nákladov v školských zariadeniach schválilo nasledovné finančné pásma.

Stravovanie pre dotačných stravníkov:

 • Desiata : 0,60 eur
 • Obed : 0,00 eur
 • Olovrant : 0,50 eur
 • Réžia: 12,00 eur za mesiac

Stravovanie stravníka bez dotácie:

 • Desiata : 0,60 eur
 • Obed : 1,40 eur
 • Olovrant : 0,50 eur
 • Réžia : 12,00 eur za mesiac

Školská jedáleň bude fakturovať zriaďovateľovi mesačne režijné náklady zálohovo podľa počtu pracovných dní v mesiaci. To platí aj v prípade, že sa dieťa odstravuje 1x v mesiaci.

(1,26 Eur/dieťa x (20,21,22dní)

Preberanie detí

Prevádzka materskej školy je celodenná, ale dĺžku pobytu dieťaťa možno dohodnúť aj na kratší čas.

Deti prichádzajú do materskej školy do 8.00 hod. ráno a rozchádzajú sa do 17.00 hod. popoludní. Deti odchádzajú od 15.00 hod. Iný čas odchodu z materskej školy musí zákonný zástupca (nie dieťa) vopred oznámiť učiteľke alebo prevádzkovému zamestnancovi.

Rodič plne zodpovedá za bezpečný príchod a odchod dieťaťa do a z MŠ. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu tak, aby nenarušil priebeh výchovy a vzdelávania ostatných detí (napr. neobmedzil čas pobytu vonku alebo iné mimoškolské aktivity). Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zodpovedá za jeho bezpečnosť a ochranu zdravia od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe (Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z.), resp. pedagógovi, s ktorým sa v práci strieda. V odôvodnených prípadoch preberá dieťa prevádzkový zamestnanec, ktorý následne odovzdá dieťa učiteľke.

Rodičia sú povinní po prevzatí dieťaťa opustiť areál MŠ, zbytočne sa nezdržiavať v priestoroch školskej záhrady a nerušiť tak prebiehajúci výchovno-vzdelávací proces.

Prevzatie dieťaťa do materskej školy môže podľa Vyhlášky MŠ SR č.541/2021 Z. z. pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá  (Vyhláška MŠ SR č. 541/ 2021 Z.z.).

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. Ak žije dieťa len s jedným rodičom, o jeho preberaní rozhoduje ten, ktorému bolo súdnym rozhodnutím dieťa zverené do výchovnej starostlivosti, ak súd neurčil inak. Rozsudok musí mať potvrdenie právoplatnosti. V prípade pokračujúceho súdneho konania vynesenie rozsudku a nadobudnutie jeho právoplatnosti na určenie starostlivosti nahrádza predbežné opatrenie príslušného súdu.

V prípade, že niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa má súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením, obmedzený styk s dieťaťom, je potrebné túto skutočnosť písomne/fotokópiou úradného rozhodnutia / doložiť riaditeľke materskej školy.

Rodičia detí poskytujú materskej škole svoje osobné telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, len v prípade ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa rodič nevyzdvihne po skončení prevádzky školy. Ak zákonný zástupca z vážnych dôvodov nemôže včas vyzdvihnúť dieťa z materskej školy, učiteľka s ním zostáva až do jeho prevzatia v materskej škole, v neohlásených prípadoch po 17.00 hod. spíše záznam, a zavolá všetkým splnomocneným osobám na preberanie dieťaťa. Ak nikto zo splnomocnených osôb nemôže dieťa vyzdvihnúť, zavolá na políciu a oznámi im túto skutočnosť.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, povinnosťou zákonného zástupcu je podľa §144 ods. 9 školského zákona oznámiť učiteľke jeho neprítomnosť bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti (telefonicky). Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, liečenie v zdravotných zariadeniach, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo mimoriadne udalosti v rodine.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, zákonný zástupca písomne oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa predloží lekárske potvrdenie v prípade, že dôvodom bola choroba.

Ospravedlňovanie dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie

Keďže predprimárne vzdelávanie je povinné, rodič je povinný neprítomnosť dieťaťa písomne ospravedlniť. Rodič môže dieťa ospravedlniť z neprítomnosti najviac 7 pracovných dní po sebe.

Režim dňa

Režim dňa je zverejnený na internetovej stránke materskej školy.

Podávanie liekov v MŠ

V materskej škole sa nepodávajú dieťaťu antibiotiká ani žiadne iné lieky a kvapky. Ak lekár na základe potvrdenia určí, že dieťa, ktorému je potrebné podať liek môže navštevovať materskú školu, je na zvážení učiteliek, či dieťaťu liek podajú. Podávanie týchto liekov je možné tiež len na základe potvrdenia príslušného lekára. V prípade, že sa učiteľky rozhodnú dieťaťu v materskej škole liek podávať, je zákonný zástupca povinný podpísať informovaný súhlas s prebratím plnej zodpovednosti za jeho zdravotný stav.

Iné informácie

Nosenia hračiek a iných predmetov (mobilný telefón, náramky, prstene, iné cenné predmety…) do MŠ je zakázaný.

Porušenie školského poriadku

Za porušenie školského poriadku s následným vylúčením dochádzky dieťaťa zo zariadenia je považované ak rodič aj po písomnom upozornení:

 • opakovane porušuje tento školský poriadok,
 • opakovane neskoro privádza /po 8.00. hod/ a preberá dieťa zo zariadenia / po 17:00 hod./,
 • opakovane oneskorene, alebo vôbec neuhrádza povinnú platbu po dobu maximálne dvoch mesiacov.

Ďalej je za porušenie školského poriadku považované:

 • odcudzenie majetku školy, osobných vecí zamestnancov a iných zúčastnených na výchove a vzdelávaní (zákonným zástupcom dieťaťa, alebo ním poverenou osobou),
 • úmyselné poškodenie majetku školy, alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou (zákonným zástupcom dieťaťa, alebo ním poverenou osobou),
 • šírenie a propagácia drog v objekte materskej školy,
 • propagácia činnosti politických strán a hnutí,
 • šírenie reklamy, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania,
 • reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický, alebo morálny vývin detí,
 • poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

Občianske Združenie Naša Škôlka

Pri podaní daňového priznania môžete venovať 2% z daní našej MŠ.

Zástupca OZ:

 • Ing. Petra Kozáková
 • JUDr. Liliana Tahotná
 • Bc. Peter Kráčalík

Platené položky:

 • Fotenie a nahrávanie rozlúčky predškolákov, spracovanie videa, úprava fotografií a ich tlač, vyhotovenie tabla predškolákov, – 899,00 €

Plánujeme zakúpiť:

 • Drevenú štiepku na školské ihrisko
 • Pracovné zošity pre celú MŠ
 • Magnetické tabuľky do predškolskej triedy

Krúžky

Cvičenie – zdravé nôžky a chrbátik Cvičenie je zamerané na posilnenie svalov nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela. Cieľom kurzu je modernými pomôckami zlepšiť držanie tela. Deti si precvičia nôžky na nerovnom teréne a rôznych rehabilitačních pomôckach. Všetky cviky dieta robí nohami. Rukami si môže pomôcť, ale následne pracuje len nohami.

 • I. trieda – Žabky – utorok 8:00 – 8:30 hod. (hradené z triedneho fondu)
 • II. trieda – Motýliky – utorok 8:30 – 9:00 hod. (80 € / 4 mesiace)
 • III. trieda – Sovičky – štvrtok 8:10 – 8:40 hod. (80 € / 4 mesiace)

Angličtina

 • III. trieda – Sovičky – pondelok 14:00 – 14:30 hod. (hradené z triedneho fondu)
 • II. trieda – Motýliky – pondelok 14:30 – 15:00 hod. (hradené z triedneho fondu)

Futbalový krúžok

 • III. trieda – Sovičky a II. trieda – Motýliky – utorok 14:00 – 15:00 hod. (66 € na 3 mesiace)

Rôzne

Športové kurzy

 • Kurz korčuľovania a IN-LINE korčuľovania
 • Kurz gymnastiky

Narodeninová knižka pre deti

 • Bronislava Hyvnarová a Michaela Hrachovcová: Zmysly zvierat