Naša škôlka

V decembri 2017 bolo z iniciatívy rodičov bolo založené občianske združenie pri Evanjelickej materskej škole "Naša škôlka".  

Cieľom združenia je:

  • aktívne napomáhať najmä pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • aktívne napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
  • zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,
  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok a literatúry,
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia – triedy, dvor,
  • finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek,
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti materskej školy,
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne podujatia, športové aktivity.