Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Milovaní, teraz sme dietkami Božími, 

a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. 

Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je. 

A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 

očisťuje sa, ako je čistý On.

1 Jánov 3,2-3

 


Nový rok Pánov 2018

Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

(Evanjelický spevník 69,1)


Začíname nový rok Pánov 2018. Nikto z nás presne nevie aký bude a čo všetko nám prinesie. Pre veriaceho človeka je však jasné, že tak ako doteraz sa budeme môcť s dôverou obrátiť na Toho, ktorý nám pomáhal. Aj v novom roku, každý jeden deň nás bude sprevádzať ten istý Boh, na ktorého obraz sme boli stvorení. On nám zasľúbil, že nás nikdy neopustí. Preto má byť pre nás prirodzené, že svoj život dáme k dispozícii Jemu samému. Pán Boh o nás prejavuje záujem. Dôkazom toho je narodený Boží Syn – Pán Ježiš Kristus. Veď pred pár dňami sme svätili Vianoce a obsahom týchto sviatkov je práve Kristovo narodenie do tohto sveta. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že nám Ho poslal. Ak v Neho budeme veriť a hlavne sa snažiť podľa Jeho slov žiť, tak prežijeme šťastný, radostný, pokojný a požehnaný rok Pánov 2018.

Mgr. Milan Krivda
biskup ZD ECAV 


 

"V jasličkách Ježiško taký je malý
a predsa Jemu sa klaňali králi.
Taký chudobný v jasličkách drieme
a predsa On je Pán neba i zeme.
"
 
 
 
Pokojné prežitie vianočných sviatkov Vám praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Pamiatka reformácie v Evanjelickej materskej škole

V tomto období sa zrak celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku upiera na udalosti, ktoré viedli k jej samotnému vzniku. Tento rok si tieto udalosti pripomíname o to intenzívnejšie, pretože je to už 500 rokov odvtedy, ako náš reformátor Dr. Martin Luther pribil 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, čím sa spustil proces zmien v cirkvi.
 

Priblížiť tieto udalosti a podstatu reformácie deťom predškolského veku je mimoriadne zložité. Naše deti ešte v tomto veku pochopiteľne neporozumejú všetkým súvislostiam, ktoré viedli k reformácii. Napriek tomu vidíme poslanie našej Evanjelickej materskej školy deťom aspoň čiastočne priblížiť tieto dôležité udalosti. Od malička deti vedieme k tomu, aby vedeli kam patria. Učíme ich aby porozumeli čo je to cirkev a prečo je potrebné chodiť do kostola. Je dôležité hovoriť aj o ľuďoch, ktorí svojim životom dokazujú svoju vieru a lásku k Pánu Bohu. V týchto dňoch sa v materskej škole častejšie rozprávame o mimoriadne dôležitom mužovi Dr. Martinovi Lutherovi, ktorý mal odvahu postaviť sa za to, čo považoval za správne a zároveň sa vzoprieť tomu, čo do cirkvi nepatrilo.
 

To, čo deti nevedia vysloviť slovami, sa im mnohokrát úspešnejšie podarí vyjadriť kresbou. Preto aj k tejto jubilejnej pamiatke reformácie naše deti pod vedením profesionálnej pani výtvarníčky pripravili kresby, ktoré sú zároveň aj vyjadrením vďaky za to, že patríme do evanjelickej cirkvi.
 

Prosíme Pána Boha o požehnanie, aby z našich detí vyrástli dospelí odvážni ľudia, ktorí sa podobne ako mnohí naši predkovia, budú vedieť postaviť za správnu vec. 
 

Mgr. Lenka Lukáčová
učiteľka EMŠ


Štastné tváre predškolákov v minulom školskom roku


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


 

"Sláva na výsostiach Bohu 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!"
 
Mt 2,14
 
 
Pokojné prežitie adventného obdobia a vianočných sviatkov, všetkým ľuďom dobrej vôle praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Fotogaléria: Odložené veci

/album/fotogaleria-odlozene-veci/fotokolaz-ems-jpg/

—————

—————


 

"Aká veleba a sláva,
svetla plná svätá noc,
Boh nám svojho Syna dáva,
Ježiš ide na pomoc.
 
Radujme sa, plesajme,
celým srdcom spievajme!
Kristus zdávna vyčkávaný
prišiel, tu je medzi nami."
 
Pokojné prežitie adventného obdobia a vianočných sviatkov, všetkým ľuďom dobrej vôle praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Milí rodičia,

nástup do materskej školy po vianočných prázdninách je v pondelok 11. januára 2016.

V prípade, že vaše dieťa nastupuje v januári do škôlky po prvýkrát, prečítajte si prosím zoznam vecí, ktoré potrebujete mať prichystané pri nástupe.


Ukončenie školského roka

Za všetkým stojí podpora a spolupráca pedagogického kolektívu a vhodný prístup zo strany vedenia materskej školy.
 
Len požehnaná práca prináša pokoj a dobré ovocie, preto na záver by sme chceli poďakovať Tomu, kto otvára srdcia a dáva vieru doň a to za ochranu a pomoc pri práci s detskou vierou, dušou a výučbe počas celého školského roka.
 
Tvoja milosť Pane je úžasná, že si sa sklonil k nám a pomáhal si nám, ochraňoval si nás pred úrazmi a požehnával v múdrosti pri práci s deťmi. 
 
Vďaka za možnosť otvárať každý deň modlitbami, chválami a dobrorečením. 
 
Ty Pane dávaš plným priehrštím aj po finančnej stránke. Všetko, čo bolo v pláne či už preliezačky, hojdačky bolo uskutočnené.  Vďaka aj za finančnú pomoc rodičov v zabezpečení doplnkov do tried. 
 
Prosíme o požehnanie všetkých cez prázdniny, pri otvorení nového školského roku. Prosíme o pomoc pri zadeľovaní detí do tried, aby všetko čo sa bude diať bolo na oslavu Tvojho mena. 
 
Amen
 

 
Vážené sestry učiteľky,
 
Vo svete internetu a nekonečného množstva informácii dostupných dnes už aj mimo školy sa mnohým môže zdať, ako by sa poslanie učiteľa zdalo menej hodnotným. Ale to je omyl. Učiteľ neodovzdáva len poznanie, ktoré prijal on, vychováva a vedie , formuje ducha a charakter mladého človeka. Za jadro obsahu vzdelania, ktoré odovzdáva učiteľ svojim žiakom, by malo byť považované to, čo je podstatné pre život a existenciu človeka v súčasnosti i v budúcnosti. Pre nás je to viera v Trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. Vo svetle viery a Písma svätého odovzdávate vy učitelia a duchovní správcovia svojim žiakom poznanie pravdy, lásky a milosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to vašou komunikáciou, spracovaním informácií, riešením problémov, porozumením sebe samému a druhým ľuďom, prežívaním a sebarozvíjaním sa ako Božie stvorenie. K tomuto možno dodať, že na Vás učiteľoch ostáva z obsahu poznatkov "vydolovať" výchovné hodnoty, na Vás ostáva sprostredkovať ich tak, aby popri vzdelávacej funkcii splnili aj funkciu výchovnú. Na Vás ostáva, aby vaša škola bola taká, v ktorej sa žiaci cítia dobre, nemajú pocity ohrozenia, učia sa z vlastnej vôle a vlastným pričinením. A za to Vám patrí naša úprimná vďaka. Za obrovskú snahu a obetavosť zastávať toto vzácne povolanie, ktoré ste si vyvolili. 
 
Za vašu ochotu a záujem často v zložitom výchovno - vzdelávacom procese presadzovať kresťanské princípy a prinášať do svojej práce vždy niečo nové, motivujúce, niečo osobné a vzácne z Vás samých.
 
K tomuto nie sú potrebné programy, nariadenia, pokyny a pod., ale predovšetkým záujem a snaha Vás učiteľov, duchovných správcov o skutočnú evanjelicko-kresťanskú výchovno-vzdelávaciu prácu. Pán Boh nech Vás všetkých požehnáva.
 
S bratským pozdravom
 
PaedDr. Vladimír Daniš             Mgr. Milan Krivda
dištriktuálny dozorca dištriktuálny biskup
(vybraná časť z listu ku Dňu učiteľov)

 

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

J 3,16


 

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

L 2,8 - 14


 

Kriste, Kráľu vyvýšený! Teba vzývame,

srdcia s láskou k nohám Tvojim svätým skladáme.

Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,

s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.


Zažili sme počas mesiaca

  • 4. októbra sme v našej materskej škole privítali na návšteve prváčikov z Evanjelickej základnej školy na Palisádach. Spolu s nimi sme si pozreli program Detskej misie.

  • 5. októbra sme mali ovocný piknik, kde sme sa "skamarátili" s rôznymi druhmi ovocia

  • Zaujímavý bol tiež Rozprávkový zelovoc. Hádajte, čo nájdem teraz?