Vítame Vás v našej MŠ

"CESTA ZA POZNANÍM" - kde sa deti nudiť nebudú, hrať sa naučia a na cestu poznania sa dajú, pričom si ruky podajú a slušne sa správajú.

Rada by som Vám predstavila našu materskú školu, ktorá sa nachádza v prízemných priestoroch Základnej školy, Tupolevova 20, v Bratislave - Petržalke. Pracujeme v troch triedach s deťmi vo veku od troch po šiesty rok a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou.

Výchovu detí uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy č. 2016-17780/27322:1-10AO s účinnosťou od 1. septembra 2016 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tvorivo prispôsobujeme individuálnym osobnostiam detí a tak umožňujeme osobitý a celostný rozvoj každého dieťaťa.

Kladieme dôraz na vzájomnú spoluprácu rodiny a školy v individuálnom výchovnom poradenstve. Upriamujeme pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa dieťaťa a v prípade potreby usmerňujeme rodičov na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi, ako je psychológ, zubný lekár, ktorí spolupracujú s MŠ.

Máme úzku spoluprácu s Evanjelickou ZŠ (Palisády 57, Bratislava - Staré Mesto), čím zabezpečujeme kvalitnú prípravu dieťaťa do základnej školy.

 

K ĎEŤOM A K ICH RODINE PRISTUPUJEME S ÚPRIMNOU LÁSKOU A ÚCTOU ! 

 

Deň v MŠ začína o 7:00 hod. a končí o 17:00 hod.. Počas celého dňa sú deti vedené v kresťanskom duchu. V rannom kruhu sa stíšime k modlitbe, kde ďakujeme nášmu Pánovi za nový deň, za našich rodičov a za to, že sme sa mohli zdraví stretnúť. Prosíme o pomoc a požehnanie.

Raz do týždňa prichádzajú medzi naše deti teológovia Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a brat farár Ján Kolesár, ktorí priliehavou formou deti oboznamujú s kresťanským životom. Spoločne sa modlíme a učíme spievať duchovné piesne. Deti veľmi radi počúvajú o Pánovi Ježišovi, ktorého prijali za najlepšieho priateľa. K témam, ktoré s deťmi preberajú, sa vraciame počas dňa vo voľných chvíľach. Spievame a čítame si biblické príbehy upravené pre deti.

Materská škola zabezpečuje pre všetky deti získavanie elementárnych základov anglického jazyka. Kladieme dôraz na prirodzené osvojovanie si a utváranie pozitívneho vzťahu k cuziemu jazyku prostredníctvom hier a detských anglických piesní.

Estetickú výchovu u detí rozvýjame prostredníctvom kreslenia a maľovania. Základom tvorby detí je výtvarné spracovanie predstáv na základe citových zážitkov. Prostredníctvom estetickej výchovy si tak deti osvoja estetické cítenie a tvorivosť.

Škola sa tiež zameriava na rozvýjanie grafomotorických zručností, rôznymi cvikmi rozvýjame jemnú motoriku detí. Logické myslenie rozvýjame u detí formou bludísk, doplňovačiek a triedenia. 

Organizujeme kurzy korčuľovania, kurz gymnastiky predplavecký výcvik.

Zúčastňujeme sa na spoločných aktivitách organizovaných v spolupráci s cirkevným zborom v Petržalke, na sviatočných a rodinných službách Božích v chráme, kde deti vystupujú s pripraveným programom.

Besiedky v MŠ patria k pravidelným stretnutiam s rodičmi, kde sa vzájomne spoznávame v rodinnom kruhu.

Detský úsmev na tvári, smiech, zábavu nám prinášajú bábkové divadlá.

Venujeme mimoriadnu pozornosť interiéru, ktorý svojou estetickou výzdobou podľa ročných období vytvára priaznivú atmosféru pre pobyt detí v škole.

CIEĽOM našej MŠ je šťastná tvár detí a spokojnosť rodičov. Nech je nám naďalej hnacou silou radosť v očkách detí a úspech v ich rozvoji.

Prosíme o modlitby za Evanjelickú materskú školu, za deti a zamestnancov.

riaditeľka MŠ